Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu Socialgamer z dnia 08.05.2017

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Portal Socialgamer służy do kojarzenia graczy komputerowych oraz umożliwienia im zespołowego wejścia do rozgrywki. Działa na stronie internetowej Socialgamer.zone oraz, po ogłoszeniu dostępności, w aplikacji dostępnej na systemach Android oraz IOS.
 2. Portal jest prowadzony przez spółkę Socialgamer sp. z o.o. z Warszawy. Portal jest prowadzony wg. prawa Polski oraz Unii Europejskiej.
 3. Socialgamer działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Socialgamer. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Socialgamer należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Korzystając z Portalu Socialgamer Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. DEFINICJE

 1. Portal Socialgamer, Portal, Socialgamer - zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, będąca własnością spółki Socialgamer sp. Z o.o. i dostępna pod adresem www.socialgamer.zone lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują Socialgamer;

 2. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu Socialgamer oraz Usług dostępnych w Portalu Socialgamer;

3. Usługodawca  - Właściciel Portalu Socialgamer – spółka Socialgamer sp. Z o.o.

4. Partner - każdy podmiot współpracujący z Socialgamer na podstawie stosownej umowy;

 5. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników dostępne w Portalu Socialgamer, umożliwiające w szczególności:

a) zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Socialgamer lub Partnerów,

b) przeszukiwanie bazy użytkowników Portalu,

d) łączenie się z innymi użytkownikami Portalu;

6. Usługi Premium – płatne Usługi w ramach Portalu - dodatkowe użyteczne funkcjonalności w celu korzystania Portalu.

7. Usługi Standardowe -  nieodpłatne Usługi w Portalu.

 8. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

9. Rankingi Użytkownika – metody opisywania typowych cech gracza w celu uzyskania jak najlepszego dopasowania do oczekiwanego zespołu grających.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU Socialgamer
 1. Użytkownik aby zalogować się do strefy korzystania z Usług Standardowych– musi zarejestrować się w systemie.
 2. Rejestracja polega na podaniu danych osobowych, adresu email, numeru telefonu – oraz danych identyfikujących go w platformach dla graczy.
 3. Podanie dodatkowych danych opisujących gracza takich jak m.in. płeć, fotografia, preferencje, doświadczenie, posiadany sprzęt, ulubione gry,  – powoduje lepszą dokładność wyszukiwania i podwyższa Ranking Użytkownika w danej grze.
 4. Korzystanie ze Usług Standardowych Portalu Socialgamer jest nieodpłatne.
 5. Usługi Premium Portalu są odpłatne
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Socialgamer  jest właścicielem praw autorskich i majątkowych wszelkich treści i obrazów na Portalu z wyjątkiem :
  1. treści wynikających z dostępu do portali społecznościowych FaceBook, Twitter i innych podobnych 
  2. treści i obrazów Partnerów 
  3. treści i oraz obsługiwanych platform i gier komputerowych 
  4. treści i obrazów wprowadzanych przez Użytkowników
 2. Socialgamer jest właścicielem Rankingów i metod ich tworzenia oraz metod wyszukiwania.
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA PORTALU SOCIALGAMER

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie działania skutkujące lub mające na celu naruszenie warunków korzystania z  Portalu Socialgamer określonych w niniejszym Regulaminie, stanowią naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu i mogą skutkować naruszeniem prawa oraz rozwiązaniem umowy świadczenia Usług,

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I REKLAMACJE
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usług z wyjątkiem określonych dalej sytuacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Dane wprowadzane przez Użytkowników 
  2. Działania Użytkowników w Portalu,
  3. Działanie platform i gier komputerowych,
  4. Działanie hostingów i serwerów firm zewnętrznych,
  5. Konfigurację urządzeń Użytkowników.
 3. Usługodawca gwarantuje ograniczone wsparcie techniczne dotyczące korzystania z Portalu – bez gwarancji czasu reakcji,
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych oraz związanych z modyfikacją i rozwojem funkcjonalności Portalu.
 5. Nie odpowiada za wyłudzenie danych
 6. Nie odpowiada za inne serwisy
 7. Wszelkie reklamacje do Usług Portalu należy składać pisemnie na adres spółki Socialgamer – bądź z wykorzystaniem  formularzu reklamacyjnym w Portalu Socialgamer. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie – w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 1. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG W PORTALU SOCIALGAMER

 Do korzystania z serwisu Socialgamer niezbędna jest przeglądarka internetowa  Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.

Min. Komputer lub urządzenie mobilne xxxxx

Konfiguracja przeglądarki

SSL

Adres email

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z Portalu Socialgamer w urządzeniu Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Socialgamer. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów i Usług, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 3. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności Socialgamer sp. z o.o. dostępny dla wszystkich Użytkowników na stronie http://socialgamer.zone/polityka-prywatnosci.

 1. Odpowiedzialność i postanowienia końcowe
 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi Portalu czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych użytkowników, korzystających z Serwisu od dnia dokonania zmiany. 
 2. W przypadku dotychczasowych użytkowników serwisu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty poinformowania o zmianach za pośrednictwem platformy http://socialgamer.zone). W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z serwisu.


Socialgamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 23/6 (00-685), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 646872, wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN, NIP 7010632225, REGON: 365858208, adres e-mail: info@socialgamer.zone